تله کابین کرمان

تله کابین کرمان


ایجاد مجموعه تفریحی، فرهنگی، رفاهی و اقامتی که در نهایت موجب رونق اقتصادی و آسایش و رفاه شهروندان خواهد شد.
• فونداسیون دکل های 1 تا 8 و فونداسیون و اسکلت فلزی ایستگاه مبدا و مقصد انجام شده است.
• 32 عدد کانتیر تجهیزات مربوط به خط و ایستگاه مبدا و مقصد+ 4 کانتینر تجهیزات مربوط به کابین ها تخلیه شده است.
• خرید انشعاب برق به میزان 890 کیلووات از شرکت توزیع برق شمال کرمان جهت ایستگاه مبدا تله کابین انجام شده است.
• طرح نیرورسانی به ایستگاه مبدا تله کابین تا نقطه تحویل توسط شرکت توزیع برق کرمان انجام شده است.
• طرح برق رسانی داخلی به ایستگاه مبدا تله کابین کرمان از نقطه تحویل تا ایستگاه مبدا انجام شده است و مجموعه دارای برق شده است.
• خرید انشعاب آب ایستگاه مبدا تله کابین کرمان انجام و کنتور نصب شده است.
• عملیات اجرایی در بخش معماری ، برق و مکانیک ساختمان ایستگاه مبدا و مقصد در حال انجام میباشد.
• سازه چادری رستوران ایستگاه مبدا تله کابین اجرا شده و سازه چادری رستوران ایستگاه مقصد در حال اجرا میباشد

 • مکان پروژه:

  کرمان

 • نوع پروژه:

  تفریحی اقامتی

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل